ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Dle našich zkušeností je podání správní žaloby proti rozhodnutí správního orgánu často jedinou možností, jak rozhodnutí správního orgánu zvrátit, neboť odvolací orgány mají tendenci potvrzovat rozhodnutí orgánů prvostupňových. Řízení o správní žalobě končí rozsudkem správního soudu, který buď žalobu zamítne nebo zruší napadené rozhodnutí správního orgánu pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Proti rozsudku správního soudu je možné podat opravný prostředek - kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Výhodou tohoto soudního řízení jsou nízké náklady a relativně rychlé vyřízení věci. Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí.


Zastupujeme klienty například v řízeních o správních žalobách proti nezákonnému vyměření daně, o žalobách proti nečinnosti správních orgánů či v řízeních o žalobách proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví.