ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


ŽALOBY NA ZRUŠENÍ ROZHODČÍCH NÁLEZŮADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů stanoví, ve kterých případech může soud rozhodčí nález na návrh kterékoliv ze stran zrušit. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá. Podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu soudem nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Soud však může na návrh účastníka vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit, jestliže by neprodleným výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma.


I když strana, proti níž byla soudem nařízena exekuce na základě rozhodčího nálezu jako exekučního titulu, nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může tato strana v zákonem stanovených důvodech podat návrh na zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce.